ผู้บริหารโรงเรียน

Home ผู้บริหารโรงเรียน Information ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ภาพกิจกรรม

                                   โรงเรียนสรรพยาวิทยา  อ.สรรพยา   จ.ชัยนาท 10750  เบอร์โทรศัพท์ (056) 499154

           

  wpe1.jpg (1946 bytes)

  

นายประเทือง เจริญสุข

พ.ม.,กศ.บ.,พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจะเด็ด กลิ่นบุญนาค กศ.บ. ,ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสมเกียรติ สว่างเรือง กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นายวิลาศ อึ่งขวัญ ปวส. (เครื่องปั้นดินเผา) ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

    tawil.jpg (4348 bytes) นายถวิล กันภัย ค.บ. (อุตสาหกรรม) ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง